GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

  Nadchodzące wydarzenia • Newsletter

  Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

 • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Zapisy na akcję „Lato w mieście”

Przypominamy, że zapisy na akcję „Lato w mieście” ruszają już w najbliższy poniedziałek od godziny 8:00. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem

 

REGULAMIN

ZASADY UCZESTNICTWA

dziecka w zajęciach wakacyjnych

 „Lato w mieście”

 

 1. Organizatorem „Lato w mieście” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Zajęcia odbywają się na terenie GOKiS oraz na zorganizowanych wycieczkach. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona (45 osób). Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci obojga rodziców pracujących zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
 2. Zapisu na akcję „Lato w mieście” dokonuje wyłącznie Rodzic/Opiekun prawny dziecka.
 3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku powyżej 6 lat. Warunkiem uczestnictwa w pięciodniowym turnusie jest:
 • wypełnienie zgody uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych przez rodzica lub opiekuna prawnego w terminie do 3 dni od daty zapisania dziecka,
 • uregulowanie opłaty w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Nie spełnienie wyżej wymienionych wymogów skutkuje wykreśleniem uczestnika  z listy.

 1. Jeden turnus trwa 5 dni. Organizatorzy zapewniają w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8.00 – 16.00 z możliwością wcześniejszego odbioru dziecka. Dowóz dziecka na zajęcia i z powrotem odbywa się we   własnym  zakresie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka .Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka.

Dziecko może być odebrane przez osoby upoważnione w karcie uczestnictwa.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice / Opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie.

 1. Uczestnictwo w akcji wakacyjnej „Lato w mieście” jest odpłatne i wynosi 60 zł za 1 turnus tj. 5 dni.
 2. Opłatę należy dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nr 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001 tytułem opłata za zajęcia „Lato w mieście” z dopiskiem : imię i nazwisko uczestnika.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie po terminie jego rozpoczęcia opłata nie będzie zwracana. Za niewykorzystane zajęcia stacjonarne opłaty nie są zwracane.
 4. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach wakacyjnych „Lato w mieście” mogą brać udział w miarę wolnych miejsc:

           –  w wycieczkach wyjazdowych organizowanych w ramach tych zajęć ponosząc koszty biletu wstępu oraz koszty transportu w wysokości 10 zł.

      9. Uczestnicy mają prawo do:

 1. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu,
 2. uzyskania niezbędnej pomocy od opiekunów.
 3. uczestniczenia we wszystkich wycieczkach  programowych zajęć organizowanych podczas turnusu bez ponoszenia kosztów transportu.

 

 1. Uczestnicy zajęć wakacyjnych „Lato w mieście” mają obowiązek:

a) podporządkowania się poleceniom opiekunów,

b)przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

c)brania czynnego udziału w programowych zajęciach

d)posiadania obuwia i stroju sportowego,

e)postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

f)przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

g)szanowania rzeczy własnych i kolegów,

h)przestrzegania ogólnych zasad BHP i p.poż.,

i)natychmiastowego powiadomienia opiekunów o zaistniałych problemach i wypadkach,

j)zapoznania się wraz z Rodzicami / Opiekunami z programem, regulaminem „Lato w mieście”.

k)uczestnicy ponoszą koszty biletów wstępu podczas organizowanych wycieczek, a także warsztatów stacjonarnych w ramach zajęć wakacyjnych „Lato w mieście”.

 

 1. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/ Opiekunowie.
 2. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji „Lato w mieście”.
 3. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia:

a) ubezpieczenia uczestników zajęć wakacyjnych „Lato w mieście” podczas wyjazdowych wycieczek ,

b) napojów bez ograniczeń ( woda mineralna)

c) wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć edukacyjnych,

d) realizacji zajęć zgodnych z programem „Lato w mieście”

e) materiałów do zajęć,

f) natychmiastowego powiadomieniach rodziców lub opiekunów uczestnika o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych.

 1. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników zajęć wakacyjnych „Lato w mieście”.
 2. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu np. pogoda, choroba itp. Organizatorzy zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia wszystkich uczestników o wszelkich zmianach w programie zajęć.
 3. Podczas zajęć oraz wycieczek będą robione zdjęcia pamiątkowe. Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na ich wykonywanie, a także zamieszczanie na stronie internetowej Organizatorów  na portalu facebook.com. oraz w informatorze kulturalno – sportowym.
 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy .
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Następny Post
 • PARTNERZY

 • Gmina Kąty Wrocławskie
 • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content