GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

  Nadchodzące wydarzenia

 • Wyszukiwanie na stronie


 • Biuletyn Informacji Publicznej

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

 • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Nabór na wolne stanowisko Instruktor ds. kultury.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu W Kątach Wrocławskich ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy.

 

Stanowisko pracy

Instruktor ds. kultury

   – liczba stanowisk pracy: 2,

   – wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,

   – przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2021 r.

 

Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:

 1. Planowanie i realizacja imprez kulturalnych.
 2. Współpraca przy przygotowaniu i prowadzeniu oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Organizacja działań artystycznych mających na celu rozbudzanie wrażliwości artystycznej odbiorców oraz upowszechniania kultury.
 4. Nadzór i koordynacja pracy sekcji i kół zainteresowań prowadzonych w Ośrodku.
 5. Przygotowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych dla dzieci , młodzieży i dorosłych.
 6. Koordynowanie pracy animatorów zajęć.
 7. Pełnienie obowiązków związanych z obsługą kontaktu z odbiorcami kultury i uczestnikami zajęć Ośrodka.
 8. Prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych oraz nadzór nad prawidłowym przekazem informacyjnym Ośrodka.
 9. Promocja działalności kulturalnej Ośrodka.
 10. Tworzenie materiałów promocyjnych wydarzeń.
 11. Obsługa fotograficzna imprez.
 12. Redagowanie tekstów na stronę internetową.
 13. Organizowanie i nadzorowanie przygotowań imprez, prowadzenie ustaleń organizacyjnych, rezerwowanie, negocjowanie i redagowanie umów z podwykonawcami.
 14. Pozyskiwanie sponsorów dla prowadzonej działalności (nagrody rzeczowe, środki finansowe).
 15. Rozliczanie imprez ze zleceniodawcami i podwykonawcami (sporządzanie kosztorysu wynikowego i raportu podsumowującego).
 16. Prowadzenie dokumentacji imprez (korespondencja z klientami i podwykonawcami, umowy, kontrakty, zlecenia, zamówienia, programy, harmonogramy, regulaminy, zezwolenia, plany sytuacyjne, projekty scenograficzne, listy uczestników, kalkulacje i kosztorysy).
 17. Inspirowanie i angażowanie mieszkańców w działalność Ośrodka.
 18. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu.

 

Warunki pracy na w/w stanowiskach:

 • praca o charakterze administracyjno — biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca wykonywana w siedzibie Ośrodka oraz w terenie.
 • praca zmianowa także w soboty i niedziele.

Wymagania związane z w/w stanowiskiem pracy:

 1. a) wymagania niezbędne  – konieczne do podjęcie pracy na stanowisku:
 2. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. wykształcenie wyższe  
 4. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z  praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 7. co najmniej 3 lat stażu pracy lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 8. czynne prawo jazdy kat. B

 

 1. b) wymagania dodatkowe:
 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu projektów z obszaru kultury i/lub zarządzania projektami innymi niż kulturalne;
 2. doświadczenie w organizacji eventów online (mile widziane)
 3. dobra znajomość pakietu MS Office, programów graficznych ,
 4. dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
 5. pożądane kompetencje: kreatywność, predyspozycje do występowania przed publicznością, terminowość, sumienność, komunikatywność, obowiązkowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz działaniu, szybka adaptacja w nowym otoczeniu, umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie, ukierunkowanie na rezultaty pracy, dokładność oraz identyfikacja z Ośrodkiem

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe,
 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących doświadczenie zawodowe
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. „Wymagane dokumenty”. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

 Sposób i termin składania wniosków:

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy: składać w zamkniętej kopercie do dnia 30 czerwca 2021  r. do  godziny 12:00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23, 55- 080 Kąty Wrocławskie 

              lub

przesłać pocztą do dnia 30 czerwca 2021  r. na adres Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23, 55- 080 Kąty Wrocławskie oferta musi wpłynąć do godziny 12:00 w tym dniu

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Instruktor ds. kultury

Oferty pracy, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich po terminie, tj. po godzinie 12:00 w dniu 30 czerwca 2021 roku nie będą rozpatrywane.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną  kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez nich oferta spełnia wymagania formalne.

 

 1. Pozostałe informacje:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na 

 • stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu www.gokiskwr.pl 
 • stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie www.katywroclawskie.pl 

 

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie niekaralność

oswiadczenie RODO

Następny Post
 • PARTNERZY

 • Gmina Kąty Wrocławskie
 • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content