GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

  Nadchodzące wydarzenia

 • Wyszukiwanie na stronie


 • Biuletyn Informacji Publicznej

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

 • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do złożenia oferty na zabezpieczenie ratownicze pływalni Delfinek

Zaproszenie do złożenia ofert na zabezpieczenie ratownicze krytej pływalni Delfinek w Kątach Wrocławskich

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro (wyrażonej w złotych).

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. (tj.Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zmianami zwany dalej k.c.) oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, przyjęty Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich (ze zmianami).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, – „Delfinek” tel./fax 71-726 24 44,

zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udziale zamówienia publicznego na:

„Obsługę ratowniczą na pływalni Delfinek w Kątach Wrocławskich”.

1)       Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg zasad określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia stanowi Załącznik nr I (formularz oferty).

2)       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie-zrealizowali co najmniej, 2 usługi obejmujące, obsługę ratowniczą pływalni; w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca obowiązany jest udokumentować doświadczenie,przedkładając wraz z ofertą wykaz wykonanych usług wraz z referencjami. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów wraz z ofertą Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 3 dni. Wykonawca, który nie udokumentuje wymaganego doświadczenia zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta odrzucona.

3)       Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przedkładając polisę OC wraz z ofertą. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie obowiązany do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia.

4)       Ceny zaproponowane przez Wykonawców z formularza oferty pozostają niezmienne przez okres trwania umowy.

5)       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

6)       Nie zamierza się organizowania zebrania Wykonawców.

7)       Osobą do kontaktu w kwestiach technicznych jest Pan Czesław Smolarski, tel. 696 633 781, email: kierownik.delfinek@gokiskwr.pl

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.

1)       Strony w toku postępowania porozumiewają się drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gokiskwr.pl

2)       Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i niezwłocznie potwierdzona przez drugą Stronę (na żądanie).

3) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 • CENA

1)       Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1) – podać wysokość zaoferowanej ceny brutto za 1 godzinę usługi brutto.

2)       Cena musi być podana w złotych polskich.

3)       Wykonawca powinien podać cenę ofertową brutto, uwzględniając wszystkie koszty, jakie musi ponieść przy realizacji tego zadania.

 4)      Ceny należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 1. SKŁADANIE OFERT

 1)      Oferty należy przekazać drogą elektroniczną w tytule wiadomości należy wpisać: „Obsługa ratownicza na pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich”

2)       Składanie ofert do dnia 20.09.2021.do godziny 10.00 na adres: sekretariat@gokiskwr.pl

3)       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1)       Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty.

2)       Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty.

3)       Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie kopii, o ile upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą.

 4)      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5)       Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2021 o godz.10.20.

 • OCENA OFERT

1)       Kryterium decydującym o wyborze oferty, przy uwzględnieniu, że oferta jest ważna pod względem spełniania wymogów zawartych w niniejszym Zaproszeniu, jest zaproponowana przez Wykonawcę cena za 1 godzinę usługi brutto.  Najkorzystniejsza oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem:

On= (Cmin/Coc) X 100 pkt.

On – ilość punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najkorzystniejsza cena za realizację przedmiotu zamówienia

Coc – cena oferty ocenionej

2)       Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3)       Jeżeli okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający przyzna Zamówienie Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Zaproszeniu i uzyska największą liczbę punktów .

4)       Zamawiający — po uprzednim wezwaniu do wyjaśnień odrzuci ofertę z rażąco niską ceną — wskazującą na nieuwzględnienie przez wykonawcę pełnych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w szczególności kosztów wynikających przepisów o płacy minimalnej.

 • INNE POSTANOWIENIA

1)       Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.09.2022 r.

2)       Wykonawca zapewnia wyposażenie zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, obowiązki Ratownika Wodnego.

3)       Płatności: po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury przez wykonawcę.

4)       Płatność za fakturę dokonywana będzie w terminie 14 dni od doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5)       O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. W sprawach nieunormowanych niniejszą dokumentacją ma zastosowanie Kodeks Cywilny.

6)       Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu. 7)       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 8)      Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

9) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

10)     Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

11)     Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Zaproszeniu.

12)     Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia zapytania bez rozstrzygnięcia, jak również unieważnienia (odwołania) postępowania bez podania przyczyny.

 Informacje dodatkowe:

1)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem,

2)       W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.

 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 1. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1)       Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. zawartych w ofercie oraz w jej załącznikach.

2)       Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:

a)przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b)zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą; c)dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy;

d)przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez uprawnione podmioty.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 2

 

 

Poprzedni Post
 • PARTNERZY

 • Gmina Kąty Wrocławskie
 • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content