GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

GOKiS Kąty Wrocławskie

  Nadchodzące wydarzenia

 • Wyszukiwanie na stronie


 • Biuletyn Informacji Publicznej

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

 • Wirtualny Spacer po GOKiS

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – bibliotekarz

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu W Kątach Wrocławskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko pracy

Bibliotekarz/starszy bibliotekarz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

   – liczba stanowisk pracy: 1,

   – wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,

   – przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2021 r.

 

Nazwa i adres instytucji kultury: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu W Kątach Wrocławskich 

 1. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie

 

Wymagania związane z w/w stanowiskiem pracy:

2a) wymagania niezbędne  – konieczne do podjęcie pracy na stanowisku:

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • wykształcenie: min. średnie, preferowane kierunkowe: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o bibliotekach, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych 
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku bibliotekarskim w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • umiejętność organizacji pracy, praca w zespole

2b) wymagania dodatkowe:

 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office,
 • znajomość programu MAK+
 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, sumienność, terminowość, pomysłowość, kreatywność
 • wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom i umiejętność pracy w zespole,
 • obowiązkowość, dokładność, rzetelność, systematyczność, punktualność.

 

Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:

 1. Gromadzenie, opracowywanie zbiorów systemie MAK+, tworzenie opisów bibliograficznych księgozbioru, materiałów bibliotecznych, materiałów z życia kulturalnego i publicznego gminy i społeczności lokalnej;
 2. Bieżąca obsługa czytelników;
 3. Obsługa systemu ACADEMICA;
 4. Organizacja wydarzeń związanych z popularyzacją czytelnictwa, zbiorów;
 5. Sporządzanie planów imprez cyklicznych, sprawozdań i raportów z pracy bieżącej;
 6. Planowanie postów w mediach społecznościowych oraz artykułów na podstronie biblioteki;
 7. Organizacja i opracowywanie planów imprez czytelniczych, spotkań autorskich, klubów czytelniczych oraz innych imprez popularyzujących czytelnictwo i promujących wiedzę;
 8. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków na działalność kulturalną: opracowanie projektów dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz koordynacja tych projektów i programów;
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z przedszkolami, szkołami.

Warunki pracy na w/w stanowiskach:

 • praca na cały etat
 • miejsce pracy: Kąty Wrocławskie, Smolec
 • praca także w soboty i niedziele, jeżeli w tych dniach odbywają się imprezy

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zał. nr 1,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – zał. nr 2,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne – zał. nr 3.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. „Wymagane dokumenty”. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

 Sposób i termin składania wniosków:

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy: składać w zamkniętej kopercie do dnia                     24 września 2021 r. do  godziny 12:00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23, 55- 080 Kąty Wrocławskie 

              lub

przesłać pocztą do dnia 24 września 2021r. na adres Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23, 55- 080 Kąty Wrocławskie oferta musi wpłynąć do godziny 12:00 w tym dniu.

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Bibliotekarz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

Oferty pracy, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich po terminie, tj. po godzinie 12:00 w dniu 24 września 2021 roku nie będą rozpatrywane.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru na  stanowisko tj. od daty zamieszczenia wyników naboru w BIP. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem wyżej wymienionego terminu . Po upływie terminu przechowywania, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną  kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez nich oferta spełnia wymagania formalne.

Pozyskane dokumenty kandydatów , które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. okresie nieodebrane osobiście dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone.

 1. Pozostałe informacje:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na 

 • stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu www.gokiskwr.pl 
 • stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie www.katywroclawskie.pl

 

KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Klauzula informacyjna

Oświadczenie niekaralnosc

Oświadczenie

 

 

 

Następny Post
 • PARTNERZY

 • Gmina Kąty Wrocławskie
 • TENIS STOŁOWY

OSTATNIO W GOKIS

Skip to content