GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH facebook (71) 316-61-41 biuro@gokiskwr.pl

GOKiS Kąty Wrocławskie

PARTNERZY

 • SPIS STRON

  open all | close all
 • NASZE OBIEKTY

 • OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA

  Muzyka 4 Muzyka 2 Muzyka 3 Muzyka 1 P1150654
 • PARTNERZY

Regulamin Półkolonii letnich 2019

 1. Organizator:

Organizatorem Półkolonii Letnich 2019 pn.: „Cztery żywioły– ” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich  z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.

 1. Półkolonie organizowane są w następujących turnusach:
 • od dnia 24.06.2019r. do dnia 28.06.2019r.
 • od dnia 01.07.2019r. do dnia 05.07.2019r
 • od dnia 08.07.2019r. do dnia 12.07.2019r.
 • od dnia 15.07.2019r. do dnia 19.07.2019r.
 • od dnia 22.07.2019r. do dnia 26.07.2019r.
 • od dnia 29.07.2019r. do dnia 02.08.2019r.
 • od dnia 05.08.2019r. do dnia 09.08.2019r.
 • od dnia 12.08.2019r. do dnia 16.08.2019r. (08.2019r – święto)
 • od dnia 19.08.2019r. do dnia 23.08.2019r.
 • od dnia 26.08.2019r. do dnia 30.08.2019r.

Zajęcia w ramach turnusu odbywają się na obiektach

 1. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Katach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23,
 2. Świetlicy wiejskiej w Smolcu
 3. od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 16:30.

 

 1. Uczestnicy:
 • uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku: 6 12 lat.
 • uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od 7:30 do 16:30
 • prawni opiekunowie uczestników są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem,
 • w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność.
 1. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez prawnych opiekunów lub osoby wcześniej przez nich wskazane, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa wyżej.

 

 1. W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 16:30, organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu.

 

 1. W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania informacji o stanie zdrowia dziecka.

 

 1. Organizator nie zapewnia wyżywienia.

 

 1. Zapisy na półkolonię:

– zapisu można dokonać wyłącznie elektronicznie przez stronę www.gokiskwr.pl w formularzu zgłoszeniowym https://www.gokiskwr.pl/?page_id=28575

– aktywacja formularza internetowego nastąpi w dniu 10.06.2019r. o godz. 00.00

– zgłoszenia przyjmowane będą do 12.06.2019r. do godz. 10.00

-12.06.2019r. każdy zgłaszający, dostanie na swoją skrzynkę mail odpowiedź o wynikach rekrutacji. Zakwalifikowani otrzymają karty informacyjne wraz z pozostałymi dokumentami.

-13.06.2019r. rekrutacja uzupełniająca

-14.06.2019r. – zakończenie rekrutacji, w przypadku nie wykorzystania miejsc, rekrutacja będzie kontynuowana.

– liczba miejsc ograniczona – 45 miejsc Smolec, 45 miejsc Kąty Wrocławskie

– decyduje kolejność zgłoszeń i wyniki postępowania rekrutacyjnego, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. zameldowanie na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, 5 punktów
 2. dwoje rodziców pracujących, 3 punkty,
 3. dwoje rodziców w tym jeden pracujący, 1,5 punktu 
 4. samotny, pracujący rodzic, 2 punkty

– Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w formularzu informacji. W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na półkolonie i/lub skreślić z listy uczestników.

– dziecko nie przyjęte do Smolca będzie mogło uczestniczyć w półkolonii organizowanej w Kątach Wrocławskich i odwrotnie

– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu z uwagi na mniej niż 5 –ciu uczestników.

 

 1. Opłata za półkolonię wynosi : 80 zł brutto/osoba/turnus 

 

Wpłaty za udział dziecka w półkoloniach należy dokonać najpóźniej do 7 dni  od dokonania zgłoszenia, nie później jednak niż do dnia 21 czerwca 2019r. na rachunek bankowy Organizatora Bank Spółdzielczy 55-080 Kąty Wrocławskie ul. Rynek 4

nr rachunku 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001

 

 1. Po tej dacie wycofanie się z udziału wraz ze zwrotem wniesionej opłaty jest niemożliwe, chyba że przyczyną rezygnacji uczestnika jest choroba, na co Organizatorowi przedstawione zostanie stosowne zaświadczenie lekarskie. Brak wpłaty zgodnie z postanowienie pkt 10 oznaczać będzie rezygnację i wykreślenie dziecka z listy uczestników. Organizator dokona wówczas rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsce, o czym informować będzie na stronie gokiskwr.pl i fb.

 

W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkoloniach, Klientowi w

ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu

 

 1. Prawa uczestnika półkolonii:
 • udział we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie trwania turnusu,
 • korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji programu półkolonii.
 • W przypadku zgłoszenia złego samopoczucia uczestnika, rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z półkolonii (maksymalnie 2 godz.).

 

 

 1. Obowiązki uczestnika półkolonii:
 • stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów oraz instruktorów,
 • stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawcy i instruktorów półkolonii, branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie turnusu. Zwolnienie z udziału w w/w może nastąpić jedynie przez wychowawcę lub lekarza,
 • przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub wychowawcy półkolonii, zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu,
 • szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych, kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków, przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

 

 1. Organizatorzy półkolonii zobowiązują się do zapewnienia:
  • ubezpieczenia uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć sportowych,
  • realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii,
  • materiałów do zajęć,
  • natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
  • infrastruktury do realizacji programu półkolonii z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej

 

 1. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.

            

 1. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie prawni.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny będzie do wglądu u Kierownika półkolonii.

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika półkolonii.

            

 1. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w zajęciach podczas półkolonii letnich:
 • drugie śniadanie ,
 • okrycie głowy,
 • o pozostałych niezbędnikach Wychowawcy informować będą na bieżąco.

 

 1. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą , a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zwracamy się z prośbą o nie przynoszenie na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych ich dzieci dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie wizerunku dzieci w materiałach informacyjnych i reklamowych półkolonii.

 • Nadchodzące wydarzenia

  1. Dożynki Gminne

   Sierpień 31 - Wrzesień 1
  2. Rodzinny Maraton z Przygodami RYŚ

   Sierpień 31
  3. Badminton – Turniej Mistrzostw Dolnego Śląska

   Wrzesień 14 - Wrzesień 15
 • Wirtualny Spacer po GOKiS

 • Info eMail


  Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

  Dodatkowe informacje
 • Nasza gazetka